Home>Nieuws>Afronding 5 gelijke dagen model

Afronding 5 gelijke dagen model

zondag 22 mei 2016

Afronding 5 gelijke dagen model

Geachte ouder en/of verzorger,

Tijdens de MR-vergaderingen bespreken we regelmatig belangrijke beleidsmatige zaken, zoals het jaarplan, formatie, schoolvakanties en zo ook over  voortgang inzet schooltijden, zoals het 5-gelijke dagen model.

De schooltijden op de St. Bernardus, naar het gekozen 5 gelijke dagen model, zijn vanaf schooljaar 2014 -2015 na enquête en stemming met volledige instemming vanuit de MR al gerealiseerd voor de groepen 3 t/m 8. Op de site van onze school treft u de opgestelde folder aan waarin we omschrijven waarom we dit als schoolteam belangrijk vinden. Conform hierbij  uitgesproken en vastgelegde intentie zijn we in een werkgroep aanvang maart begonnen om de schooltijd van alle dagen  voor alle groepen om 08.30 uur te starten en  op 14.00 uur te eindigen. Dit geldt dat bij ons op school alleen nog beide kleutergroepen op woensdag nog aansluiten. Op deze wijze gaan we tegelijkertijd samen met de Montessori, de Prins  Maurits,  scholen aan Andriessenplein alsmede beide scholen aan de Bosanemoon over op 5 gelijke schooltijden.

Binnen de werkgroep wordt  gekeken hoe we tussentijden regelen, die voldoen aan de wettelijke eisen: tussen 10.00 en 14.00 uur een half uur pauze. Gesteld streven luidt dat ook onze school vanaf het nieuwe schooljaar de volgende schooltijden hanteert: iedere dag voor alle leerlingen van half 9 ’s morgens tot 2 uur ’s middags. Als werkgroep gaan we verder met de organisatie. Ouders worden op korte termijn hiertoe ingelicht.

Waarom willen we nu voor alle groepen overgaan op het 5-gelijke dagen model?

  • Rust en regelmaat: iedere dag hetzelfde ritme voor alle kinderen.
  • Rust en regelmaat: iedere dag dezelfde school- en speeltijd.
  • Rust en regelmaat: zowel voor de onderbouw als de bovenbouw dezelfde eindtijden.
  • Rust en regelmaat: betere verdeling van onderwijstijd voor de kinderen over een week, maar ook over de acht schooljaren.
  • Een betere aansluiting van de naschoolse activiteiten op dezelfde eindtijden van alle scholen.

Ieder oudste kind van ieder gezin krijgt van ons deze brief. Wilt u, indien u navraag wilt doen en/of een opmerking cq. aanbeveling  wilt plaatsen, het onderstaande strookje uiterlijk maandag 25 april 2016 inleveren bij de leerkracht van uw oudste kind? Per ommegaande wordt u dan, indien hiertoe belangstelling bestaat, uitgenodigd voor een informatiemoment.

Namens team en de medezeggenschapsraad,

Carol Kuipers


Naam: ………………………………………………………………..

Kind(eren) in groep: 1/2, 3 , 4, 5, 6 ,7 ,8

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen:

 

Bij nader te plannen vraag-  en/of   informatiemoment zal ik aanwezig zijn:         Ja / nee