Home>Nieuws>Kwaliteitsbezoek van de onderwijsinspectie

Kwaliteitsbezoek van de onderwijsinspectie

donderdag 26 januari 2017

Op maandag 13 februari a.s. krijgt onze school een kwaliteitsonderzoek gedifferentieerd toezicht door de inspectie. Die dag komt inspecteur Albert Reijnen naar onze school.

Het is alweer zes jaren geleden dat de inspecteur bij ons op bezoek geweest is. In de tussenliggende jaren hebben we als school de verplichte documenten gecommuniceerd naar de inspectie: de schoolgids, ons meerjarig schoolondernemingsplan en telkenmale de jaarverslagen Ook de leeropbrengsten worden jaarlijks doorgegeven en deze zijn al deze jaren boven het landelijk gemiddelde.

In de afgelopen jaren lag de nadruk vanuit het Landelijke inspectiekader met name op de opbrengsten. Er is vanaf 2016 een nieuw inspectiekader dat meer ruimte biedt voor de totale ontwikkeling van kinderen. Nu spelen schoolklimaat, sociale veiligheid onder andere een grotere rol.

De inspecteur zal klassen bezoeken en lessen observeren, in gesprek gaan met een groep kinderen, ouders en leerkrachten. Daarnaast is er een overleg met onze IB-ers Chantal en Cindy over de leerlingenzorg en met mij, ondergetekende, over het uitzetten en borgen van de kwaliteit op school.

Wij zijn als team behoorlijk blij en trots op de leerlingenzorg. We bieden extra ondersteuning aan kinderen die ergens moeite mee hebben en extra uitdaging aan kinderen die meer aankunnen. Tevens willen we onze manier van werken met Sole en de wijze waarop we werken met Snappet graag delen. Dit laten we graag zien op maandag 13 februari.

We verwelkomen inspecteur Albert Reijne op maandagmorgen om 8.00 uur en de afronding vindt na schooltijd plaats in het team, met twee afgevaardigden van het Quo Vadis bestuur. We laten de dagelijkse werkzaamheden op St. Bernardus graag aan hem zien.

Aan het einde van de dag volgt er een terugkoppeling over de bevindingen met leerkrachten, intern begeleiders, de directie en het College van Bestuur.

De onderwijsinspectie bekijkt zes standaardindicatoren voor basisonderwijs:

  • OP2 Zicht op ontwikkeling
  • OP3 Didactisch handelen
  • SK1 Veiligheid
  • OR1 Resultaten
  • KA1 Kwaliteitszorg
  • KA2 Kwaliteitscultuur

en deze dag hebben we als school zelf als indicator mogen toevoegen, waaraan de inspectie ons een extra waardering en advies over zal geven:

aanbod vanuit ons werken volgens SOLE

We zien met vertrouwen uit naar het bezoek van de onderwijsinspectie. Binnen zes weken verschijnt er een rapport over het inspectiebezoek. We zullen vervolgens u hiertoe direct informeren via de nieuwsbrief die dan verschijnt. Ik hoop dat u een ieder hiermee naar wens juist geïnformeerd is.

Met vriendelijke groet, mede namens team en MR

Carol Kuipers