Het team

Samenstelling team

Ons team bestaat uit twee locatieleiders, leerkrachten, een intern begeleider, een ICT-coördinator, twee bouwleiders, een vertrouwenspersoon ( contactpersoon) en een conciërge.

De directie geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk voor zowel het onderwijsinhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid. De directie is een aanspreekpunt voor kinderen, ouders en externe contacten.

Iedere groep heeft zijn eigen leerkracht(en). De leerlingen hebben het meest contact met hun eigen leerkracht. Zij verzorgen de meeste lessen en bij hen kunt u terecht met uw vragen.

De intern begeleider bewaakt de zorgstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij de speciale leerlingenzorg.

De ICT-coördinator is verantwoordelijk voor de alle devices en het gebruik daarvan.

Binnen onze school heeft een leerkracht de taak als preventiemedewerker. Een aantal leerkrachten is opgeleid als bedrijfshulpverlener ( BHV-ers). Zij zijn getraind in het adequaat handelen tijdens calamiteiten en organiseren en evalueren ontruimingsoefeningen. Jaarlijks volgen zij de wettelijke bij- en nascholingscursussen.

De school is verdeeld in twee bouwen. De onderbouw ( groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Beide bouwen worden aangestuurd door een bouwleider.

De indeling van leerkrachten over de diverse groepen is altijd te vinden op de informatiekalender die u aan het begin van het schooljaar uitgereikt krijgt. De huidige teamsamenstelling kunt u hier bekijken.

Scholing

Wij vinden het belangrijk dat we ons onderwijs blijven verbeteren en ontwikkelen en investeren daarom in studie en scholing, zowel in teamverband als op individueel niveau.

Opleider in de school

Onze school biedt studenten van de Pabo en het ROC kans op stageplekken; we zijn bekwaam in het opleiden van stagiaires tot volwaardige leerkrachten. We werken hierbij samen met de Katholieke Pabo uit Zwolle. Binnen onze school wordt de student bij het lesgeven door een leerkracht begeleid. De groepsleerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. Naast studenten van de Pabo begeleiden we ook studenten van het ROC uit Deventer.

Vervanging

Bij ziekte of verlof van leerkrachten gaat de school direct op zoek naar een vervanger. Bij hoge uitzondering, wanneer er echt geen andere oplossing gevonden is, worden kinderen naar huis gestuurd. Uiteraard worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Voor kinderen die niet thuis kunnen worden opgevangen, wordt er op school opvang geregeld.

Vakleerkracht

Alle groepen hebben twee keer in de week bewegingsonderwijs, waarbij een les gegeven wordt door de vakleerkracht. Zij streeft ernaar dat ieder kind op zijn niveau aan de lessen kan meedoen. De andere gymles wordt gegeven door de groepsleerkracht.

Conciërge

Op donderdag en vrijdag is de conciërge werkzaam binnen onze school en zorgt hij er o.a. voor dat de school er schoon, netjes en verzorgd uitziet.